ខ្ញុំឆាប់ខឹងគេ ប្រចណ្ឌ ព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់ ខ្លាចបាត់បង់គេ ។ ខ្ញុំឆាប់អន់ចិត្តគិតច្រេីន ជួនកាលពេលគេកំពុងធ្វេីអ្វីដេីម្បីខ្ញុំ ខ្ញុំក៏គិតច្រេីន…

ខ្ញុំឆាប់ខឹងគេ ប្រចណ្ឌ ព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់ ខ្លាចបាត់បង់គេ ។ ខ្ញុំឆាប់អន់ចិត្តគិតច្រេីន ជួនកាលពេលគេកំពុងធ្វេីអ្វីដេីម្បីខ្ញុំ ខ្ញុំក៏គិតច្រេីន...

ខ្ញុំឆាប់ខឹងគេ ប្រចណ្ឌ ព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់ ខ្លាចបាត់បង់គេ ។ ខ្ញុំឆាប់អន់ចិត្តគិតច្រេីន ជួនកាលពេលគេកំពុងធ្វេីអ្វីដេីម្បីខ្ញុំ ខ្ញុំក៏គិតច្រេីន…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *