នៅជាមួយខ្ញុំឲ្យបានយូរណា៎ ថ្ងៃណាខ្ញុំ​ធ្វើ​ខ្លួន​មិន​ល្អ សុំកុំធុញខ្ញុំ ឲ្យ​ខ្ញុំ​សុំ​ទោស​ផង បើ​សិន​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​អី​ខុស ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក​ពិតប្រាកដ…

នៅជាមួយខ្ញុំឲ្យបានយូរណា៎ ថ្ងៃណាខ្ញុំ​ធ្វើ​ខ្លួន​មិន​ល្អ សុំកុំធុញខ្ញុំ ឲ្យ​ខ្ញុំ​សុំ​ទោស​ផង បើ​សិន​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​អី​ខុស ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក​ពិតប្រាកដ...

នៅជាមួយខ្ញុំឲ្យបានយូរណា៎
ថ្ងៃណាខ្ញុំ​ធ្វើ​ខ្លួន​មិន​ល្អ សុំកុំធុញខ្ញុំ

ឲ្យ​ខ្ញុំ​សុំ​ទោស​ផង បើ​សិន​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ធ្វើ​អី​ខុស
ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក​ពិតប្រាកដ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *