ស្រី៖ បង​ប្រែ​ហើយ ប្រុស៖ ប្រែ​អី ម៉េច​ក៏​បង​មិន​ដឹង? …… ជឿ​អត់ មនុស្ស​ស្រី​ទោះ​សង្សារ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​តែ​បន្តិច​ក៏​នាង​អាច​មើល​ដឹង​ដែរ?…

ស្រី៖ បង​ប្រែ​ហើយ ប្រុស៖ ប្រែ​អី ម៉េច​ក៏​បង​មិន​ដឹង? ...... ជឿ​អត់ មនុស្ស​ស្រី​ទោះ​សង្សារ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​តែ​បន្តិច​ក៏​នាង​អាច​មើល​ដឹង​ដែរ?...

ស្រី៖ បង​ប្រែ​ហើយ
ប្រុស៖ ប្រែ​អី ម៉េច​ក៏​បង​មិន​ដឹង?
……
ជឿ​អត់ មនុស្ស​ស្រី​ទោះ​សង្សារ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​តែ​បន្តិច​ក៏​នាង​អាច​មើល​ដឹង​ដែរ?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *