ចូលចិត្តមនុស្សដែល……? – រៀបចូលគេងក៏ប្រាប់? – ទៅណាក៏ថតរូបមកឲ្យមើល ? – ធ្វើអីក៏ប្រាប់ ? – ចូលផ្ទះវិញយប់ជ្រៅក៏ប្រាប់ ? -…

ចូលចិត្តមនុស្សដែល......? - រៀបចូលគេងក៏ប្រាប់? - ទៅណាក៏ថតរូបមកឲ្យមើល ? - ធ្វើអីក៏ប្រាប់ ? - ចូលផ្ទះវិញយប់ជ្រៅក៏ប្រាប់ ? -...

ចូលចិត្តមនុស្សដែល……?
– រៀបចូលគេងក៏ប្រាប់?
– ទៅណាក៏ថតរូបមកឲ្យមើល ?
– ធ្វើអីក៏ប្រាប់ ?
– ចូលផ្ទះវិញយប់ជ្រៅក៏ប្រាប់ ?
-…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *