មិន​ច្បាស់​ទេថា​ថ្ងៃ​ស្អែក​អ្នក​នៅ​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ឬ​ក៏​អត់ ​មិន​ច្បាស់​ទេ​​ថា​ស្អែក​​អ្នក​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឬ​ក៏​អត់…

មិន​ច្បាស់​ទេថា​ថ្ងៃ​ស្អែក​អ្នក​នៅ​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ឬ​ក៏​អត់ ​មិន​ច្បាស់​ទេ​​ថា​ស្អែក​​អ្នក​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឬ​ក៏​អត់...

មិន​ច្បាស់​ទេថា​ថ្ងៃ​ស្អែក​អ្នក​នៅ​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ឬ​ក៏​អត់
​មិន​ច្បាស់​ទេ​​ថា​ស្អែក​​អ្នក​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឬ​ក៏​អត់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *