ការ​ដែល​​ឈ្លោះជាមួយ​សង្សារ? គឺ​ជា​រឿង​ងាយ​ទេ? ប៉ុន្តែ​ចង់​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ល្អ​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ចំពោះ​គ្នា ត្រលប់​មក​ដូចដើម​វិញ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ឡើយ ?…

ការ​ដែល​​ឈ្លោះជាមួយ​សង្សារ? គឺ​ជា​រឿង​ងាយ​ទេ? ប៉ុន្តែ​ចង់​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ល្អ​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ចំពោះ​គ្នា ត្រលប់​មក​ដូចដើម​វិញ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ឡើយ ?...

ការ​ដែល​​ឈ្លោះជាមួយ​សង្សារ?
គឺ​ជា​រឿង​ងាយ​ទេ?
ប៉ុន្តែ​ចង់​ឲ្យ​អារម្មណ៍​ល្អ​ៗ​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ចំពោះ​គ្នា ត្រលប់​មក​ដូចដើម​វិញ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ឡើយ ?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *