កាលមិនទាន់រៀបការ…. ១- ចង់មានមនុស្សនាំអូនទៅកន្លែងអូនប្រាថ្នា។ ២- ចង់កាន់ដៃមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ដើរកាត់ភ្លៀង។ ៣- ចង់មានមនុស្ស call មកនិយាយថា “Good…

កាលមិនទាន់រៀបការ.... ១- ចង់មានមនុស្សនាំអូនទៅកន្លែងអូនប្រាថ្នា។ ២- ចង់កាន់ដៃមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ដើរកាត់ភ្លៀង។ ៣- ចង់មានមនុស្ស call មកនិយាយថា "Good...

កាលមិនទាន់រៀបការ….

១- ចង់មានមនុស្សនាំអូនទៅកន្លែងអូនប្រាថ្នា។
២- ចង់កាន់ដៃមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ដើរកាត់ភ្លៀង។
៣- ចង់មានមនុស្ស call មកនិយាយថា “Good…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *