តាំងពីស្រលាញ់គ្នាមក? យើងក៏ឈ្លោះ​គ្នាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែខ្ញុំ​មិន​ដែល​ឈប់ស្រលាញ់​យើងអីតិច​​ទេ​ណា ទោះបី​ឈ្លោះ​គ្នា​ខ្លាំងប៉ុណ្ណា…

តាំងពីស្រលាញ់គ្នាមក? យើងក៏ឈ្លោះ​គ្នាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែខ្ញុំ​មិន​ដែល​ឈប់ស្រលាញ់​យើងអីតិច​​ទេ​ណា ទោះបី​ឈ្លោះ​គ្នា​ខ្លាំងប៉ុណ្ណា...

តាំងពីស្រលាញ់គ្នាមក?
យើងក៏ឈ្លោះ​គ្នាញឹកញាប់
ប៉ុន្តែខ្ញុំ​មិន​ដែល​ឈប់ស្រលាញ់​យើងអីតិច​​ទេ​ណា
ទោះបី​ឈ្លោះ​គ្នា​ខ្លាំងប៉ុណ្ណា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *