ហេតុអីជាមួយម្នាក់នេះ ខ្ញុំព្រម​ចាញ់​ខ្លាំងម្ល៉េះ? រឿងភាគច្រើនសុខចិត្ត​នៅ​ស្ងៀមមិនចង់ឈ្លោះ ព្រោះមិនចង់​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ឈ្នះ ឬ​អ្នក​ចាញ់…

ហេតុអីជាមួយម្នាក់នេះ ខ្ញុំព្រម​ចាញ់​ខ្លាំងម្ល៉េះ? រឿងភាគច្រើនសុខចិត្ត​នៅ​ស្ងៀមមិនចង់ឈ្លោះ ព្រោះមិនចង់​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ឈ្នះ ឬ​អ្នក​ចាញ់...

ហេតុអីជាមួយម្នាក់នេះ ខ្ញុំព្រម​ចាញ់​ខ្លាំងម្ល៉េះ?

រឿងភាគច្រើនសុខចិត្ត​នៅ​ស្ងៀមមិនចង់ឈ្លោះ ព្រោះមិនចង់​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ឈ្នះ ឬ​អ្នក​ចាញ់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *