នៅជិតគ្នាមិនអីទេ តែឲ្យតែឆ្ងាយគ្នាពេលណា ដឹងតែមានរឿងឈ្លោះគ្នារហូត… មិនជាប្លែកអីទេ ដែលនៅពេលមនុស្សយើងឃ្លាតពីគ្នា ក៏មានរឿងដែលមិនយល់ពីគ្នាខ្លះ។…

នៅជិតគ្នាមិនអីទេ តែឲ្យតែឆ្ងាយគ្នាពេលណា ដឹងតែមានរឿងឈ្លោះគ្នារហូត... មិនជាប្លែកអីទេ ដែលនៅពេលមនុស្សយើងឃ្លាតពីគ្នា ក៏មានរឿងដែលមិនយល់ពីគ្នាខ្លះ។...

នៅជិតគ្នាមិនអីទេ តែឲ្យតែឆ្ងាយគ្នាពេលណា ដឹងតែមានរឿងឈ្លោះគ្នារហូត…

មិនជាប្លែកអីទេ ដែលនៅពេលមនុស្សយើងឃ្លាតពីគ្នា ក៏មានរឿងដែលមិនយល់ពីគ្នាខ្លះ។…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *