ព្រោះ​មាន​តែ​ម្នាក់​ហ្នឹង មិន​ឲ្យ​ហួងហែងម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យហួងហែង​អ្នក​ណា? មិន​ឲ្យ​បារម្ភ​ម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យ​បារម្ភ​អ្នក​ណា? មិន​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង…

ព្រោះ​មាន​តែ​ម្នាក់​ហ្នឹង មិន​ឲ្យ​ហួងហែងម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យហួងហែង​អ្នក​ណា? មិន​ឲ្យ​បារម្ភ​ម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យ​បារម្ភ​អ្នក​ណា? មិន​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង...

ព្រោះ​មាន​តែ​ម្នាក់​ហ្នឹង
មិន​ឲ្យ​ហួងហែងម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យហួងហែង​អ្នក​ណា?
មិន​ឲ្យ​បារម្ភ​ម្នាក់​ហ្នឹង ឲ្យ​បារម្ភ​អ្នក​ណា?
មិន​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម្នាក់​ហ្នឹង…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *