#មនុស្សស្រលាញ់គ្នា មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅជាមួយគ្នារហូតទេ វាតែងមានឆ្ងាយគ្នាខ្លះ ជិតគ្នាខ្លះ សំខាន់សុំតែចាប់អារម្មណ៍ យកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានហើយ…

#មនុស្សស្រលាញ់គ្នា មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅជាមួយគ្នារហូតទេ វាតែងមានឆ្ងាយគ្នាខ្លះ ជិតគ្នាខ្លះ សំខាន់សុំតែចាប់អារម្មណ៍ យកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានហើយ...

#មនុស្សស្រលាញ់គ្នា មិនចាំបាច់ទាល់តែនៅជាមួយគ្នារហូតទេ
វាតែងមានឆ្ងាយគ្នាខ្លះ ជិតគ្នាខ្លះ សំខាន់សុំតែចាប់អារម្មណ៍ យកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានហើយ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *