មាន​រឿង​អី​ម៉េច​​មិន​និយាយ​​គ្នា​ត្រង់​ៗ? ដល់​ពេលគេសួរ​ ​ក៏​ឆ្លើយ​ថា គ្មាន​អី​ទេ ទាំង​មើល​ទៅ​មាន​បញ្ហា​ច្បាស់​ក្រឡែត… “មាន​រឿង​អី តូច​ចិត្ត​អី…

មាន​រឿង​អី​ម៉េច​​មិន​និយាយ​​គ្នា​ត្រង់​ៗ? ដល់​ពេលគេសួរ​ ​ក៏​ឆ្លើយ​ថា គ្មាន​អី​ទេ ទាំង​មើល​ទៅ​មាន​បញ្ហា​ច្បាស់​ក្រឡែត... "មាន​រឿង​អី តូច​ចិត្ត​អី...

មាន​រឿង​អី​ម៉េច​​មិន​និយាយ​​គ្នា​ត្រង់​ៗ? ដល់​ពេលគេសួរ​ ​ក៏​ឆ្លើយ​ថា គ្មាន​អី​ទេ ទាំង​មើល​ទៅ​មាន​បញ្ហា​ច្បាស់​ក្រឡែត…

“មាន​រឿង​អី តូច​ចិត្ត​អី…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *