ចូលចិត្ត​ឲ្យ​​អ្នកឱប ? ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នកលួង ? ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នក​អៀវ ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកថើប ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ដៃ ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកអង្អែលក្បាល??‍♀️…

ចូលចិត្ត​ឲ្យ​​អ្នកឱប ? ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នកលួង ? ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នក​អៀវ ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកថើប ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ដៃ ? ចូលចិត្តឲ្យអ្នកអង្អែលក្បាល??‍♀️...

ចូលចិត្ត​ឲ្យ​​អ្នកឱប ?
ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នកលួង ?
ចូលចិត្ត​ឲ្យអ្នក​អៀវ ?
ចូលចិត្តឲ្យអ្នកថើប ?
ចូលចិត្តឲ្យអ្នកចាប់ដៃ ?
ចូលចិត្តឲ្យអ្នកអង្អែលក្បាល??‍♀️…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *