ក្នុងនាមជាមេគ្រួសារ ជាបង្គោលគ្រួសារ វាមិនមែនជារឿងងាយឡើយ ខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថា កើតមកជាមនុស្សប្រុសសំណាង ស្រួលគ្រប់យ៉ាង – ត្រឹមតែរៀនបានច្រើន…

ក្នុងនាមជាមេគ្រួសារ ជាបង្គោលគ្រួសារ វាមិនមែនជារឿងងាយឡើយ ខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថា កើតមកជាមនុស្សប្រុសសំណាង ស្រួលគ្រប់យ៉ាង - ត្រឹមតែរៀនបានច្រើន...

ក្នុងនាមជាមេគ្រួសារ ជាបង្គោលគ្រួសារ វាមិនមែនជារឿងងាយឡើយ ខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថា កើតមកជាមនុស្សប្រុសសំណាង ស្រួលគ្រប់យ៉ាង

– ត្រឹមតែរៀនបានច្រើន…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *