ធ្លាប់លឺគេប្រាប់ថា មិនបាច់ចាំស៊ើប ចាំតាម ឬចាំចាប់កំហុសគេទេ ថាគេទៅណា ទៅជាមួយអ្នកណា ឬធ្វើអ្វីខ្លះទេ បើគេស្មោះនឹងយើង ហើយយើងសំខាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់គេ…

ធ្លាប់លឺគេប្រាប់ថា មិនបាច់ចាំស៊ើប ចាំតាម ឬចាំចាប់កំហុសគេទេ ថាគេទៅណា ទៅជាមួយអ្នកណា ឬធ្វើអ្វីខ្លះទេ បើគេស្មោះនឹងយើង ហើយយើងសំខាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់គេ...

ធ្លាប់លឺគេប្រាប់ថា មិនបាច់ចាំស៊ើប ចាំតាម ឬចាំចាប់កំហុសគេទេ ថាគេទៅណា ទៅជាមួយអ្នកណា ឬធ្វើអ្វីខ្លះទេ បើគេស្មោះនឹងយើង ហើយយើងសំខាន់ពិតប្រាកដសម្រាប់គេ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *