#ស្នេហាបែបណាចាត់ទុកថាល្អ? ស្នេហាល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមាននិយមន័យមិនដូចគ្នាទេ អ្នកខ្លះនិយាយថា ការមានស្នេហាល្អគឺការ មានសង្សារស្អាតសង្ហា…

#ស្នេហាបែបណាចាត់ទុកថាល្អ? ស្នេហាល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមាននិយមន័យមិនដូចគ្នាទេ អ្នកខ្លះនិយាយថា ការមានស្នេហាល្អគឺការ មានសង្សារស្អាតសង្ហា...

#ស្នេហាបែបណាចាត់ទុកថាល្អ?
ស្នេហាល្អរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមាននិយមន័យមិនដូចគ្នាទេ

អ្នកខ្លះនិយាយថា ការមានស្នេហាល្អគឺការ
មានសង្សារស្អាតសង្ហា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *