#ស៊ែរអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យអ្នកម្ដាយបានដឹង ម៉ាក់អើយ កូននឹកម៉ាក់ណាស់! ? អាយុ ៣ខួប៖ ម៉ាក់​ហ្អា​ កូន​ស្រលាញ់​ម៉ាក់​ស្មើ​មេឃ អាយុ ១០ខួប៖ ស្រេច​ចិត្ត​ម៉ាក់ អាយុ…

#ស៊ែរអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យអ្នកម្ដាយបានដឹង ម៉ាក់អើយ កូននឹកម៉ាក់ណាស់! ? អាយុ ៣ខួប៖ ម៉ាក់​ហ្អា​ កូន​ស្រលាញ់​ម៉ាក់​ស្មើ​មេឃ អាយុ ១០ខួប៖ ស្រេច​ចិត្ត​ម៉ាក់ អាយុ...

#ស៊ែរអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យអ្នកម្ដាយបានដឹង
ម៉ាក់អើយ កូននឹកម៉ាក់ណាស់! ?
អាយុ ៣ខួប៖ ម៉ាក់​ហ្អា​ កូន​ស្រលាញ់​ម៉ាក់​ស្មើ​មេឃ
អាយុ ១០ខួប៖ ស្រេច​ចិត្ត​ម៉ាក់
អាយុ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *