ហេតុអ្វី សង្កាត់អូរចារ ស្ងាត់ដូចចោរលួចសេះចឹង តើការកសាងប្រកាន់ បក្សពួក ទីកន្លែង ឬ មន្រ្តី អសមត្ថភាព អភព្វមែន

ហេតុអ្វី សង្កាត់អូរចារ ស្ងាត់ដូចចោរលួចសេះចឹង តើការកសាងប្រកាន់ បក្សពួក ទីកន្លែង ឬ មន្រ្តី អសមត្ថភាព អភព្វមែន

ហ្វេសប៊ុក ៖  យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា​ Sok LY បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា​ “ភូមិឃុំ សង្កាត់គេ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង គេធ្វើគេជួសជុលផ្លូវរហូត ហេតុអ្វីភូមិអង់ សង្កាត់អូរចារ ស្ងាត់ដូចចោរលួចសេះចឹង តើការកសាងប្រកាន់ បក្សពួក ទីកន្លែង ឬ មន្រ្តី អសមត្ថភាព អភព្វមែន ភូមិអង់ អូរចារអើយ អស់លោកមន្រ្តីក្នុងក្រុងបាត់បាត់ដំបងគួរយកពេលជិះទៅមើលផងលោក ផ្លូវអង់ លេខ 426នឹង”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *