សូម​កុំ​គិត​ថា​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​ជា​​ខ្យល់ កុំ​គិត​ថា​ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​គេ​មិន​ទៅ​ណា​ដែរ កុំ​គិត​ថា​បើ​គេ​ ង គេ​ខឹង លួង​តែ​បន្តិច​ទៅ​គង់​តែ​បាត់…

សូម​កុំ​គិត​ថា​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​ជា​​ខ្យល់ កុំ​គិត​ថា​ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​គេ​មិន​ទៅ​ណា​ដែរ កុំ​គិត​ថា​បើ​គេ​ ង គេ​ខឹង លួង​តែ​បន្តិច​ទៅ​គង់​តែ​បាត់...

សូម​កុំ​គិត​ថា​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​ជា​​ខ្យល់
កុំ​គិត​ថា​ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក៏​គេ​មិន​ទៅ​ណា​ដែរ
កុំ​គិត​ថា​បើ​គេ​ ង គេ​ខឹង លួង​តែ​បន្តិច​ទៅ​គង់​តែ​បាត់…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *