#ចង់ឲ្យគ្រប់គូបានអាន ដំបូងៗគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងល្អ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​ណាមួយ យើង​អាច​នឹង​ឈ្លោះ​គ្នា​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​ខ្លាំង​ៗ។ ធ្លាប់​គិត​អត់​ថា…

#ចង់ឲ្យគ្រប់គូបានអាន ដំបូងៗគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងល្អ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​ណាមួយ យើង​អាច​នឹង​ឈ្លោះ​គ្នា​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​ខ្លាំង​ៗ។ ធ្លាប់​គិត​អត់​ថា...

#ចង់ឲ្យគ្រប់គូបានអាន

ដំបូងៗគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងល្អ ប៉ុន្តែ​នៅ​ថ្ងៃ​ណាមួយ យើង​អាច​នឹង​ឈ្លោះ​គ្នា​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​ខ្លាំង​ៗ។ ធ្លាប់​គិត​អត់​ថា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *