បើទុកឲ្យអត់ធ្មត់តែម្ខាងៗថ្ងៃណាមួយនឹងហត់នឿយ ដើរចេញដោយ​ឯកឯង #ថេកសង្សារ

បើទុកឲ្យអត់ធ្មត់តែម្ខាងៗថ្ងៃណាមួយនឹងហត់នឿយ ដើរចេញដោយ​ឯកឯង #ថេកសង្សារ

បើទុកឲ្យអត់ធ្មត់តែម្ខាងៗថ្ងៃណាមួយនឹងហត់នឿយ ដើរចេញដោយ​ឯកឯង #ថេកសង្សារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *