ធ្លាប់​មើល​មុខ​សង្សារ ហើយ​លង់​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​អត់? លក្ខណៈ​ថា​មនុស្ស​អី​ក៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម៉េស! នៅ​ពេល​គេ​ញញឹម​ម្ដង​ៗ ឯង​ឯណេះក៏​ញញឹម​តាម…

ធ្លាប់​មើល​មុខ​សង្សារ ហើយ​លង់​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​អត់? លក្ខណៈ​ថា​មនុស្ស​អី​ក៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម៉េស! នៅ​ពេល​គេ​ញញឹម​ម្ដង​ៗ ឯង​ឯណេះក៏​ញញឹម​តាម...

ធ្លាប់​មើល​មុខ​សង្សារ ហើយ​លង់​សង្សារ​ខ្លួន​ឯង​អត់? លក្ខណៈ​ថា​មនុស្ស​អី​ក៏​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​ម៉េស!

នៅ​ពេល​គេ​ញញឹម​ម្ដង​ៗ ឯង​ឯណេះក៏​ញញឹម​តាម…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *