ចាំ​មិន​បាន​ដូច​គ្នា​ថា អាការៈ​អៀន មុខ​ក្រហម បេះដូង​លោត​ញាប់ នៅ​ពេល​បាន​នៅ​ជាមួយ​អ្នក វា​កាន់​តែ​តិច​ទៅ​ៗ​តាំង​ពី​ពេល​ណា…

ចាំ​មិន​បាន​ដូច​គ្នា​ថា អាការៈ​អៀន មុខ​ក្រហម បេះដូង​លោត​ញាប់ នៅ​ពេល​បាន​នៅ​ជាមួយ​អ្នក វា​កាន់​តែ​តិច​ទៅ​ៗ​តាំង​ពី​ពេល​ណា...

ចាំ​មិន​បាន​ដូច​គ្នា​ថា អាការៈ​អៀន មុខ​ក្រហម បេះដូង​លោត​ញាប់ នៅ​ពេល​បាន​នៅ​ជាមួយ​អ្នក វា​កាន់​តែ​តិច​ទៅ​ៗ​តាំង​ពី​ពេល​ណា…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *