សូមជួយចែករំលែកបន្ត! ប្រាក់រៀលខ្មែរគ្រប់ៗសម័យកាល កូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែស្គាល់

សូមជួយចែករំលែកបន្ត! ប្រាក់រៀលខ្មែរគ្រប់ៗសម័យកាល កូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែស្គាល់

ខាងក្រោមជាកម្រងរូបភាពរូបិយបណ្ណកម្ពុជាចាប់តាំងពីអាណានិគមបារាំងមកដល់បច្ចុប្បន្ន សូមទស្សនា និងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា៖

សម័យអង្គរ

សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង
អាណានិគមនិយមបារាំង1827

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1847)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1860)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1900)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1903)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1912)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1920)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1925)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1927)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1928)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1930)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1933)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1938)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1939)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1943)

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម
ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ឆ្នាំ 1955

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956)

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1956-1972)


ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1958-1973)

ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (ឆ្នាំ 1961-1975)

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (លន់ ណុល)

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1973) មិនបានប្រើប្រាស់

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (ឆ្នាំ 1974)

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យ) ឆ្នាំ 1975
ប្រាក់រៀលទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ឡើយ

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1979

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា 1987

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1990

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1991

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា​ ឆ្នាំ1992

ឆ្នាំ​1992-1993 ជុំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរ តាមបណ្តោយព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ
(ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាក់ទាំងនេះគេចាយនៅទីនោះដែរឫអត់ទេ)

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឆ្នាំ 1995

ឆ្នាំ 1996

ឆ្នាំ 1998


ឆ្នាំ 1999

ឆ្នាំ 2001


ឆ្នាំ 2002

ឆ្នាំ 2005

ឆ្នាំ 2007


ឆ្នាំ 2008

ឆ្នាំ 2012


ឆ្នាំ 2013

ឆ្នាំ 2014

ឆ្នាំ 2015

ឆ្នាំ 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *