ជួយស៊ែរ! ញាុំអាហាររាល់ថ្ងៃគួរតែដឹងខ្លះដែរថា តើប្រភេទអាហារនីមួយៗត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីរំលាយ

រាល់ពេលដែលយើងទទួលទានចំនីអាហារ គឺវាមានមុខងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាទៅក្នុងរាងកាយយើង។ ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមពីចំនីអាហារទាំងនោះដើម្បី ឲ្យយើងទទួលទានទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើង។ ខាងក្រោមនេះជាកំរងរូបភាពដែលប្រភេទចំនីអាហារនីមួយៗ ប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលវារំលាយ ដូច្នេះសូមជួយចែករំលែកបន្តផង៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *