លោក​ វិល្លាម​ ថា បញ្ហាដីធ្លី ជំលោះរាំរៃ បញ្ហាទំនាស់ នានា ច្រេីនកេីតឡេីងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមិនស្អាតស្អំ ដែលបច្ចុប្បន្នពពួកមន្ត្រីឈ្លេីងទាំងនោះកំពុងបង្ករឡេីងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង…

លោក​ វិល្លាម​ ថា បញ្ហាដីធ្លី ជំលោះរាំរៃ បញ្ហាទំនាស់ នានា ច្រេីនកេីតឡេីងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមិនស្អាតស្អំ ដែលបច្ចុប្បន្នពពួកមន្ត្រីឈ្លេីងទាំងនោះកំពុងបង្ករឡេីងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង...

ទង្វេីអស់នេះហេីយដែលនាំអោយមានបាតុភាពសង្គមជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺមកពីបញ្ហារដ្ឋបាលប្រេីក្រដាសវាជានាំអោយពួកមន្ត្រីឈ្លេីងងាយស្រួលគប់គិតប្រព្រឹត្តអំពេីពុករលួយដែលជាហេតុនៃការបង្ករបាតុភាពសង្គមនឹងការឈឺចាប់ដល់ពលរដ្ឋរបស់យេីង ។ បញ្ហាដីធ្លី ជំលោះរាំរៃ បញ្ហាទំនាស់ នានា ច្រេីនកេីតឡេីងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមិនស្អាតស្អំ ដែលបច្ចុប្បន្នពពួកមន្ត្រីឈ្លេីងទាំងនោះកំពុងបង្ករឡេីងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង ។ បញ្ហាមីក្រូទាំងនេះជាអាតូមទាញអោយ វិស័យមីក្រូមិនអាចរីកចម្រេីនទៅមុខបាន ។

ដូចនេះការកែទម្រង់រដ្ឋ កែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា អោយមានលក្ខណៈស្តង់ដា តាមរបៀប E government ដេីម្បីទប់ស្កាត់អំពេីពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តឡេីងដោយមនុស្ស នឹងជួយសម្រួលដល់ល្បឿននៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋទូទៅ ។ បេីមិនដូចនោះទេ បញ្ហានៅតែមាន ហេីយមន្ត្រីឈ្លេីង នៅតែស្រេកឃ្លានឱកាសបង្ករបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋដេីម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឥតឈប់ឈរ ៕

ប្រភព​ William Guang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *