អស្ចារ្យណាស់! មកស្គាល់រថយន្តម៉ាក Angkor ដែលផលិតនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យ​សង្គមរាស្ត្រនិយម​ឆ្នាំ​១៩៦០…

អស្ចារ្យណាស់! មកស្គាល់រថយន្តម៉ាក Angkor ដែលផលិតនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យ​សង្គមរាស្ត្រនិយម​ឆ្នាំ​១៩៦០...

រថយន្តម៉ាក Angkor គឺជារថយន្តដែលផលិតដោយប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ១៩៦៤ ក្នុងរបបសង្គមរាស្រ្តនិយម ។ រថយន្តប្រភេទនេះគេឃើញមាននៅសល់លើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងតែមួយគត់ បច្ចុប្បន្នរថយន្ត ម៉ាក Angkor ប្រភេទ Mini bus នៅសល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ដែលរត់ឈ្នួលតាមផ្លូវពីខេត្តបាត់ដំបង ទៅស្រុកមោងឫស្សី តែរថយន្តនេះ ពុំមាននៅសល់ម៉ាស៊ីនដើមរបស់វាទេ ត្រូវគេកែច្នៃម៉ាស៊ីនប្រភេទផ្សេងដាក់ជំនួសវិញហើយ ដោយសារតែមានអាយុកាលចាស់ និងខូចខាតគ្មានគ្រឿងបន្លាស់ឡើយ ។

ម្ចាស់​រថយន្ត Angkor នេះ បញ្ជាក់ថា រថយន្ត​ប្រភេទ​នេះ នៅសល់​ចំនួន ៤​គ្រឿង ដែល​សល់​ពី​សម័យ​សង្គម​រាស្ត្រនិយម​។ តួ​,​កៅអី​, ទ្វារ​, ដំបូល​រថយន្ត​ពុកផុយ ត្រូវបាន​ជួសជុល និង​តម្លើង​សារ​ថ្មី នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩០ ប៉ុន្តែ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន និង​គ្រឿង​ក្រោម ភាគច្រើន​ជា​របស់​ដើម​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាសុីនដេីមរបស់វា ផលិតដោយក្រុមហ៑ុន Citröen របស់ប្រទេសបារាំង, ឯគ្រឿងបន្សំផ្សេងៗ ត្រូវបានផលិតនៅកម្ពុជា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *