ជួយផង ! ភ្លើងឆេះទៀតហើយ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបានឆេះ…

ជួយផង ! ភ្លើងឆេះទៀតហើយ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេបានឆេះ...

ខេត្តព្រះសីហនុ-(ដំណឹងបឋម) មានអគ្គិភយ័ឆេះនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់ វេលាម៉ោងជាង១០ព្រឹកថ្ងៃ៣ធ្នូ២០១៩នេះ សមត្ថកិច្ចកំពុងចេញទៅអន្តរាគមន៍ពន្លត់ ។ (រូបភាពពីពលរដ្ឋ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *