សូមប្រុងប្រយ័ត្ន បងប្អូន…! ចាប់ពីថ្ងៃ២៨ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជានឹងមានបាតុភូតភ្លៀង និងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន បងប្អូន...! ចាប់ពីថ្ងៃ២៨ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជានឹងមានបាតុភូតភ្លៀង និងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ៖ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *