ធ្លាប់លេងសង្រ្គាមត្រជាក់ជាមួយគ្នាអត់? បាន! អ្នកស្ងាត់ ខ្ញុំក៏ស្ងាត់ បាន! អ្នកធ្វើចឹង ខ្ញុំក៏ធ្វើចឹង បាន! អ្នកទៅ ខ្ញុំក៏ទៅដែរ…

ធ្លាប់លេងសង្រ្គាមត្រជាក់ជាមួយគ្នាអត់? បាន! អ្នកស្ងាត់ ខ្ញុំក៏ស្ងាត់ បាន! អ្នកធ្វើចឹង ខ្ញុំក៏ធ្វើចឹង បាន! អ្នកទៅ ខ្ញុំក៏ទៅដែរ...

ធ្លាប់លេងសង្រ្គាមត្រជាក់ជាមួយគ្នាអត់?

បាន! អ្នកស្ងាត់ ខ្ញុំក៏ស្ងាត់
បាន! អ្នកធ្វើចឹង ខ្ញុំក៏ធ្វើចឹង
បាន! អ្នកទៅ ខ្ញុំក៏ទៅដែរ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *