ធុញ​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល ជេរ​ស្ដី​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល សុំ​ទោស​ដែល​ពេល​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ខ្លួន​ឆេវឆាវ គួរ​ឲ្យ​ធុញ…

ធុញ​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល ជេរ​ស្ដី​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល សុំ​ទោស​ដែល​ពេល​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ខ្លួន​ឆេវឆាវ គួរ​ឲ្យ​ធុញ...

ធុញ​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល
ជេរ​ស្ដី​ខ្ញុំ​បាន ប៉ុន្តែ​ហាម​បោះបង់​ខ្ញុំ​ចោល
សុំ​ទោស​ដែល​ពេល​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ខ្លួន​ឆេវឆាវ គួរ​ឲ្យ​ធុញ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *