ជាបន្ទុករបស់ កូនរូបណាទៅ ? ហេតុអ្វីទុក្ខម៉ែឲ្យក្លាយជាបែបនេះ ?

ជាបន្ទុករបស់ កូនរូបណាទៅ ? ហេតុអ្វីទុក្ខម៉ែឲ្យក្លាយជាបែបនេះ ?

ថ្មីៗនេះ ប្រភពហ្វេសបុកមួយចំនួនបានផុសរូបដ៏កំសត់ដែលស្រ្តីចំណាស់ម្នាក់ស្គមសល់តែឆ្អឹង ហេីយបានរៀបរាប់ថា៖

ជាបន្ទុករបស់ កូនរូបណាទៅ ?
ដែលទុកអ្នកម្តាយរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៀមស្វិតបែបនេះ!
ហេតុអ្វីមិនអាចចិញ្ចឹមលោក បានដូចចេ្នះ?

តើលោកខុសអ្វីមែនទេ ពេលលោកបានផ្តល់កំណើតឲ្យបែរជាទុកឲ្យរូបកាយក្នុងសភាពបែបនេះ?


សូមកុំផ្តល់ទោសចំពោះអ្នកមានគុណ ចូលផ្តល់ស្នាមញញឹមដល់លោកដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកផង…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *