នឹកស្នាមញញឹមអ្នក នឹក​សំឡេង​សើច​របស់​អ្នក នឹក​ក្លិន​អ្នក នឹក​រង្វង់ដៃ​អ្នក នឹកគ្រប់យ៉ាងដែលជា​អ្នក… #ថេកស្នេហាអ្នក #ផ្ទះស្នេហ៍

នឹកស្នាមញញឹមអ្នក នឹក​សំឡេង​សើច​របស់​អ្នក នឹក​ក្លិន​អ្នក នឹក​រង្វង់ដៃ​អ្នក នឹកគ្រប់យ៉ាងដែលជា​អ្នក... #ថេកស្នេហាអ្នក #ផ្ទះស្នេហ៍

នឹកស្នាមញញឹមអ្នក នឹក​សំឡេង​សើច​របស់​អ្នក
នឹក​ក្លិន​អ្នក នឹក​រង្វង់ដៃ​អ្នក

នឹកគ្រប់យ៉ាងដែលជា​អ្នក…

#ថេកស្នេហាអ្នក #ផ្ទះស្នេហ៍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *