ថ្ងៃណាឈ្លោះគ្នា ឬកំពុងគិតថា​ចង់​បែក​គ្នា ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​សាក​អាន Status ​នេះ… ការ​ឈ្លោះ​គ្នា​អាច​មិនមែន​ជា​រឿង​ប្លែក ប៉ុន្តែ​វានឹង​ប្លែក…

ថ្ងៃណាឈ្លោះគ្នា ឬកំពុងគិតថា​ចង់​បែក​គ្នា ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​សាក​អាន Status ​នេះ... ការ​ឈ្លោះ​គ្នា​អាច​មិនមែន​ជា​រឿង​ប្លែក ប៉ុន្តែ​វានឹង​ប្លែក...

ថ្ងៃណាឈ្លោះគ្នា ឬកំពុងគិតថា​ចង់​បែក​គ្នា ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​សាក​អាន Status ​នេះ…

ការ​ឈ្លោះ​គ្នា​អាច​មិនមែន​ជា​រឿង​ប្លែក ប៉ុន្តែ​វានឹង​ប្លែក…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *