ក្តៅៗ ជួយស៊ែរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា៖ អ្នកលេបថ្នាំអោយស្បែកសប្រភេទ Gluta ដែលបណ្តេញ …

ក្តៅៗ ជួយស៊ែរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា៖ អ្នកលេបថ្នាំអោយស្បែកសប្រភេទ Gluta ដែលបណ្តេញ ...

ថ្មីៗ នេះមានហ្វេសបុកមួយចំនួនផុសអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអ្នកដែលចង់ស្បែកស ហេីយលេបថ្នាំ ដែលធ្វេីឲ្យបះពាល់ដល់សុខភាព។

ដោយបានរៀបរាប់ថា៖


កុំចេះតែហ៊ាន អ្នកលេបថ្នាំឲ្យឆាប់ស !!

ផលវិបាកនៃ អ្នកលេបថ្នាំអោយសស្បែកប្រភេទ Gluta ដែលបណ្តេញកោសិការពណ៌មេឡានីនដែលខ្ញុំនិយាយដដែល”រាប់ឆ្នាំមកហើយ…

***”គាត់លេបថ្មាំរយ:ពេលយូរ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *