ដើម្បីរស់ខ្លួនឯង បំផ្លាញជីវិតគេ ! ស្វាអូរ៉ង់អូតង់នឹងអាចដាច់ពូជពីភពផែនដី ឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលព្រៃត្រូវបានកាប់បំផ្លាញយកដីដាំដើមដូងប្រេងជំនួសវិញ

ដើម្បីរស់ខ្លួនឯង បំផ្លាញជីវិតគេ ! ស្វាអូរ៉ង់អូតង់នឹងអាចដាច់ពូជពីភពផែនដី ឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលព្រៃត្រូវបានកាប់បំផ្លាញយកដីដាំដើមដូងប្រេងជំនួសវិញ

បរទេស ៖ ស្វាអូរ៉ង់អូតង់នឹងអាចដាច់ពូជនៅ១០ឆ្នាំខាងមុខទៀតខណៈដែលព្រៃត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដើម្បីយកផ្ទៃដីដាំដើមដូងប្រេងជំនួសវិញនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។ស្វាអូរ៉ង់អូតង់មួយក្បាលនេះវាអត់មានកន្លែងទៅក្រៅពីនៅលើដើមឈើតែមួយដើមចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលវារស់នៅជុំកូនចៅ ។នៅពេលនេះពូជស្វានេះនៅមិនដល់40000ក្បាលទេ​ ដែលត្រូវគេសំលាប់និងបំផ្លាញជាង២០ឆ្នាំមកនេះ ដោយពីមុនគឺមានចំនួនដល់ទៅ150000ក្បាល ។មនុស្សដណ្តើមកន្លែងគេរស់នៅដើម្បីសាងពិភពមនុស្សដែលធ្វើអោយជំរករបស់ពួកគេត្រូវបំផ្លាញ។ ប្រភព៖ Aplus Cooc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *