ព្រះបាទ នរោត្តមសីហនុ គឺជាស្តេចដ៏មានៈ បំផុតលើសកលលោក រហូតដល់គេខ្លបខ្លាចនឹងការតស៊ូ និង ភាពក្លាហានរបស់ទ្រង់…

ព្រះបាទ នរោត្តមសីហនុ គឺជាស្តេចដ៏មានៈ បំផុតលើសកលលោក រហូតដល់គេខ្លបខ្លាចនឹងការតស៊ូ និង ភាពក្លាហានរបស់ទ្រង់...

ក្នុងទស្សនាវដ្តី TIME Magazine និង កំនត់ត្រាប្លែកៗក្នុងពិភពលោក Guinness Book ធ្លាប់បានចារថា៖ ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ គឺជាស្តេចដ៏មានៈ បំផុតលើសាកលលោក។ក្នុងការទាមទារសេចក្តីសុខជូនពលរដ្ឋទ្រង់ ទ្រង់មិនរារថយ ទោះបីជាត្រូវទ្រាំចំពោះវេលានោះយូរកំរិតណាហើយវាជាវេលា ដ៏ពិបាកកំរិតណា… ទ្រង់នឹងធ្វើវាដដែលៗ ប្រៀបដូច កំលាំងទឹកធ្លាក់លើផ្ទាំងសិលារង់ចាំភាពសឹក រហូតដល់គេខ្លបខ្លាចនឹងការតស៊ូ និង ភាពក្លាហានរបស់ទ្រង់!!បើជាតិគេ អួតប្រាប់អ្នកថា គេមានស្តេចមួយអង្គដែលជាស្តេចមិនចេះញញឹមក្នុងលោក..ចូរអ្នកប្រាប់គេវិញចុះថា.. ខ្ញុំមានព្រះរាជវីរៈបីតាមួយអង្គដែលមានៈបំផុតក្នុងលោក!ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំគឺ ឡូយ ចឹង!!! by Stephen row

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *