ជួយស៊ែរម្នាក់១ផង ដោយក្តីស្រឡាញ់ ! អ្នករើស សំរាមពុំគួរឲ្យស្អប់…​ ដូចអ្នកចោលសំរាមឡើយ

ជួយស៊ែរម្នាក់១ផង ដោយក្តីស្រឡាញ់ ! អ្នករើស សំរាមពុំគួរឲ្យស្អប់...​ ដូចអ្នកចោលសំរាមឡើយ

ហ្វេសប៊ុក ៖ បងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថា បញ្ហាសំរាមគឺកើតមានឡើងនៅគ្រប់តំបន់ មិនថានៅទីក្រុងនិង នៅតាមជនបទ ពិតណាស់សំរាមពិតជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់បងប្អូន និងបង្ករឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិយាកាសនៅក្នុងសង្គម។

ដូច្នេះហើយមានពាក្យមួយចំនួនត្រូវបានគេលើកឡើងថា ៖

 ១.សំរាមពុំគួរស្អប់…​ ដូចអ្នកចោលឡើយ!

២.សូមទទួលខុសត្រូវជាមួយសំរាមរបស់អ្នក។

៣.បង្កើតសំរាមហើយ សូមចោលអោយបានត្រឹមត្រូវ (វិចខ្ចប់ និងចោលក្នុងធុងសំរាម)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *