ដល់កហើយ ! មិនហ៊ានជួលផ្ទះឲ្យចិនទេ ខ្លាចវាបំផ្លាញ ខំទុកមកជួលឲ្យខ្មែរគ្នាឯង មានអីចុងក្រោយវាបំផ្លាញសាហាវជាងពួកចិនទៀត….

ដល់កហើយ ! មិនហ៊ានជួលផ្ទះឲ្យចិនទេ ខ្លាចវាបំផ្លាញ ខំទុកមកជួលឲ្យខ្មែរគ្នាឯង មានអីចុងក្រោយវាបំផ្លាញសាហាវជាងពួកចិនទៀត....

ហ្វេសប៊ុក ៖ យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា កូន ខ្លាតូច បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា​” #ហេងវិនអ្នកដែលជួលផ្ទះខ្ញុំនៅពួកគាត់សុទ្ធតែអ្នកមានអនាមយ័ទាំងអស់បេីដួចចឹងវិញក្តួតឈាមបាត់ 🙄🙄🙄

លទ្ធផលនៃការអាណិតរបស់ អ្នកម្ដាយ ជួលផ្ទះអោយគេ👎ផ្ទះមួយជុងគឺថាខ្ទេច .. គិតថាជួលអោយមនុស្សនៅ អ្នកណាដឹងអ្នកនៅគឺជាកណ្ដុល មហាកក្រិច.. នេះជួលអោយខ្មែរគ្នាឯង អង្វរថាក្ររកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះមិនបាន លក់អោយអ្នកណាសុី បេីស្មោគរោគម្លឹងៗ… គាត់ជួលនៅជាលក្ខណះ បំផ្លាញ🧠0… ( ប្រាប់ម្ដាយថា ល្មមឈប់អាណិតគេហេីយ អ្នកណាក៍ដោយ) មេីលអោយហេីយលទ្ធផលអាណិត🤮 ប្រភពពីរ÷ ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *