ដំណឹងល្អមកដល់ហើយបងប្អូន…ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌជាច្រើនកន្លែង…

ដំណឹងល្អមកដល់ហើយបងប្អូន...ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ប្រកាសជ្រើសរើស បេក្ខជន ឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌជាច្រើនកន្លែង...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រេីសរេីសបេក្ខជន ឱ្យចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល សូមជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការ និស្សិត និងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ក្របខណ្ឌថ្មី (ប្រភេទ “ក”) ចំនួន១១កន្លែង ឲ្យចូលបម្រើការងារ នៅតាមអង្គភាពនានា ចំណុះក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រមជាតិ។

១. មុខជំនាញជ្រើនរើស​

    ១. សេដ្ឋកិច្ច គណនេយ្យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

    ២. នីតិសាស្រ្ត ឬរដ្ឋបាលសាធារណៈ

២. អង្គភាពដែលត្រូវជ្រើសរើស ចូលបម្រើការងារ

    ២.១ នៅទីស្តីការក្រសួង៖ ត្រូវការជ្រើសរើសចំនួន០៨កន្លែង។

    ២.២ នៅមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលខេត្ត៖ ត្រូវការជ្រើសរើសចំនួន០៣កន្លែង តាមអង្គភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *